Bir sorunuz mu var?
Mesajı gönderildi. Kapalı

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu Sözleşme, ALICI/DANIŞAN (Tüketici)’nin, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere SATICI/DANIŞMAN’a ait (web adresi) elektronik ticaret internet sitesine (“İNTERNET SİTESİ”) sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmet/danışmanlıkların ALICI/DANIŞAN’a satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI/DANIŞAN bu Sözleşme’yi İNTERNET SİTESİ’nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün/hizmet/danışmanlıkların bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

Madde 1 : TARAFLAR

1.1 – SATICI BİLGİLERİ

Unvan   : LAÇİN UZUNÇELEBİ

Adres :

Telefon  :

E-mail  :

1.2 – ALICI BİLGİLERİ

Madde 2 : SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET/DANIŞMANLIK FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

Sözleşmenin konusu takı bijuteri doğal taşlardan tasarlanan el yapımı ürünler, doğum haritası+yıllık öngörü, doğum haritası+yıllık öngörü+blokaj, doğum haritası danışmanlığı, enerji çalışmaları gibi

hizmetlerin/danışmanlıkların İçeriği, Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Birim Fiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve ALICI/DANIŞAN’ın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI’nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI’ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır).

Madde 3- ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

 • ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ’nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.
 • İş bu Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmelerindeki tüm açıklamalar ve bilgiler Tüketici’nin İNTERNET SİTESİ’nde onayladığı an itibariyle geçerli olup kabulü halinde SATICI/DANIŞMAN ve Tüketici (ALICI/DANIŞAN) arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.
 • SATICI/DANIŞMAN unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 • Ürün/hizmet/danışmanlıklar’ın İNTERNET SİTESİ’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 • SATICI/DANIŞMAN tarafından uygulanan ALICI/DANIŞAN bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI/DANIŞAN elektronik iletişim kuralları ile ALICI/DANIŞAN’ın bu hususlarda SATICI/DANIŞMAN’a verdiği izinler, ALICI/DANIŞAN’a kanuni hakları, SATICI/DANIŞAN’ın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
 • Ürünler(Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.) için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

(Ülkemiz genelinde resmi olarak 11 Mart 2020 tarihinden itibaren görülmeye başlanmış COVİD-19 salgını kısıtlamaları mücbir sebep olduğundan ALICI, SATICI’nın söz konusu satın alınan ürünlerin (Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.) gönderiminde öngörülebilir gecikmeler yaşanabileceğini ve bilimum kargo şirketi kaynaklı aksaklıklarını peşinen kabul eder. Satıcı (web adresi) tarafından kargo şirketine teslim edilmiş ürün(ler)in kargo şirketi tarafından bekletilmesi, transferi, teslimi süresinde ve esnasında yaşanan aksaklıklar Satıcı (web adresi) yükümlülüğüne girmemektedir.)

 • Sözleşme konusu Ürün/hizmet/danışmanlıklar için SATICI/DANIŞMAN tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler/hizmetlerin/danışmanlıkların içeriği,temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI/DANIŞAN’ın SATICI/DANIŞMAN’a ödeyeceği toplam bedel),
 • Ürünler(Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.) ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
 • Ürünler/hizmetler/danışmanlıklar ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,
 • ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
 • (Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.)ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,
 • Cayma hakkı olan Ürünler’de (Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.), Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,
 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda (diğer ilgili hallerde.Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.) Ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları, hediye çekleri, bedelsiz ürünler ve sağlanmış diğer ücretsiz/iskontolu imkanlar için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 • ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler (Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.) için (örneğin toplu alımlar her halükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere “tüketici haklarını” kullanamayacağı,
 • Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,
 • Gizlilik, kişisel veriler ve elektronik ticari iletişimler hakkında işlem-uygulamalar,
 • Uyuşmazlık hallerinde (Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.) ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği hususları konusunda bilgilendirilmiştir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER ve ÖZEL HÜKÜMLER

Genel Hükümler :

 • 1 – ALICI, madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün/hizmet/danışmanlıkların içeriği, temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 • 2- Sözleşme konusu ürün veya ürünler(Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.) , yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için, mücbir sebepler istisna tutularak, ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre yasal olarak ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla 30 gündür.
 • 3 – Sözleşme konusu ürünveya ürünler (Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.), ALICI’dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 • 4 – SATICI, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin (Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.),sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 • 5 – Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin(Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.) teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • 6 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
 • Danışmanlık hizmetinin ifasından sonra DANIŞAN’a ait kredi kartının DANIŞAN’ın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun danışmanlık bedelini DANIŞMAN’a ödememesi halinde, DANIŞAN’ın kendisine danışmanlık hizmeti verilmiş olması danışmanlık hizmet bedelinin 3 gün içinde DANIŞAN’a ödenmesi zorunludur.
 • 7 – SATICI, (Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.) mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
 • 8 – SATICI tarafından satışa sunulan birçok ürün (Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.) üretici veya ithalatçı firma garantisi altındadır. Değişim işlemleri garanti veren firma tarafından yapılmaktadır ve tüm takibi SATICI tarafından yapılarak ürünün hızlı bir şekilde tekrar müşteriye geri dönüşü sağlanmaktadır. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

Özel Hükümler:

 1. Ürünler (Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.) el yapımı olup iş bu sözleşme ile alıcıya bildirilmiştir. Kullanılan taşlar doğal taş olması sebebi ile fabrikasyon ürünü gibi aynı boy ve ebatta değildir. Alıcı satın aldığı ürün/ürünlerin, doğal taşın kendi yapısından kaynaklanan bu farklarını kabul ederek satın almaktadır.
 2. Doğal taşlarda (sitede yer alan bütün doğal taş türleri kapsam dahilindedir.) Çalışılan ürünlerin renk yansıma parıltıları farklı ortamlarda aldığı ışık doğrultusunda değişkenlik gösterebilir.Doğal taşın yapısından kaynaklanan yansımaları ve farklılıkları Alıcı alırken göz önünde bulundurmuştur.
 3. Doğal taşlardan yapılan bijuteri ürünlerini parfüm, deodorant vb. gibi kimyasal veya kozmetik ürünlerin temasından kaynaklanan hasarlardan Satıcı sorumlu değildir.
 4. Ayrıca, Alıcı-Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen doğal taş aksesuar, bijuteri, mum gibi ürünlerde cayma hakkının kullanamayacağını Alıcı-Tüketici peşinen kabul etmiştir.
 5. Orijinal ambalajı olmayan ürünlerin(Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.): Ambalajı açılmış, yırtılmış ve hasar görmüş ürünlerin iadesi gerçekleşmemektedir.
 6. Hijyenik ürünler(Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.): Yapısı gereği kişiye özel ürünler olup, hijyen sebebi ile bu tarz ürünlerin iadesi alınamamaktadır. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereğince düzenlemiş Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğindeki; Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler kapsamında olduğundan 14 (on dört) günlük Cayma Hakkı kapsamında değildir.
 7. Tüketici, Ürün(Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.) ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, belirtilmiş iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI’ya bildirebilir. SATICI (web adresi) olarak Tüketici müşterilerimizin haklı talep-şikayetleri ile ilgili her türlü başvurularını karşılamaktan memnuniyet duyarız. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde Alıcı-Tüketici dilerse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dahilinde kendisinin veya SATICI’nın yerleşim yerindeki (ikametgâhının bulunduğu yerdeki) İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne ve sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.
 8. Sözleşme ve kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde(Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.), Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde, Ürün bedelini ödediği araca uygun bir şekilde Tüketici’ye iade edilir. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Tüketici kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Tüketici tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin yapılmasında sonra Tüketici hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bu tür insiyatifi dışındaki nedenlerden kaynaklı olası gecikmeler için SATICI herhangi bir şekilde sorumlu değildir (bankaların iadeyi Tüketici hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI Ürün’ü(Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.) teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Ancak kanunen aşağıda örnek gösterilen mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde;

 1. ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.) (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil),
 2. Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi   sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar(Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.),
 3. Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar(Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.),
 4. Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ürünlerde(Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.),

Kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır.

Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde,

ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün’ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek.

Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI’ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün’ün (Doğal taş, bijüteri,aksesur, mum gibi ürünler için geçerlidir. Danışmanlıklar dahil değildir.)azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur.

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl ilan edilen değere kadar SATICI’nın mal veya hizmeti verdiği yerleşim yerinde bulunan Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI, işbu Sözleşme’de ve Sözleşme Ön Bilgilendirmelerinde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürün/hizmet/danışmanlıkların içeriği,temel özellik ve niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimat koşullarını, satışa konu ürün/hizmet/danışmanlıklar ile ilgili diğer tüm ön bilgilendirmeler, cayma hakkı, kişisel bilgiler, elektronik iletişim ve diğer yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunları elektronik ortamda teyit ederek, onayladığını beyan eder.

ALICI, SİPARİŞİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA İŞBU SÖZLEŞMENİN TÜM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILIR.